Disclaimer

Besloten Vennootschap Profinity Partners, met KvK-nummer 30149366, hierna “Profinity Partners” wil u hartelijk welkom heten op www.profinitypartners.com. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Profinity Partners kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Profinity Partners nauwkeurig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Profinity Partners zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Profinity Partners is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Profinity Partners verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Profinity Partners tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Profinity Partners dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar contact@profinitypartners.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele-eigendomsrechten van Profinity Partners of die van licentiegevers. Profinity Partners behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@profinitypartners.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Profinity Partners per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Profinity Partners weten via contact@profinitypartners.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Profinity Partners verplicht is tot enige schadevergoeding.

Profinity Partners behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam.