Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Profinity Partners B.V.
(versie oktober 2022)

 1. Profinity Partners B.V. (“PROFINITY”) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om professionele adviesdiensten aan derden te verlenen en anderszins opdrachten van derden te aanvaarden en uit te voeren, één en ander in de ruimste zin van het woord. PROFINITY richt zich op professionele partijen die bedrijfs- of beroepsmatig handelen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PROFINITY aanvaarde opdrachten, inclusief op eventuele vervolgopdrachten, nieuwe opdrachten en andere door PROFINITY verleende diensten aan een opdrachtgever (”Opdrachtgever”), behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de zijde van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan PROFINITY en niet aan enige aan PROFINITY verbonden persoon of bedrijf te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan PROFINITY verbonden persoon of bedrijf zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onder ‘aan PROFINITY verbonden persoon’ wordt begrepen elke huidige of voormalige werknemer, bestuurder, adviseur, dochteronderneming en (indirecte) aandeelhouder van PROFINITY.
 5. De advisering door PROFINITY ziet nimmer toe op fiscale aspecten van enig handelen of nalaten. PROFINITY geeft geen beleggingsadviezen, noch verricht zij beleggingsdiensten of -activiteiten.
 6. PROFINITY heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke dekking geeft tot een hoogte van € 500.000,-.
 7. Iedere aansprakelijkheid van PROFINITY is beperkt tot het bedrag dat onder de door PROFINITY afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Onder een aanleiding als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien PROFINITY aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (avb) van PROFINITY in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van PROFINITY beperkt tot het door PROFINITY specifiek met betrekking tot de desbetreffende (deel-)opdracht in rekening gebrachte bedrag, exclusief omzetbelasting, over de laatste zes kalandermaanden van de betreffende periode onmiddellijk voorafgaande aan de maand waarin PROFINITY aansprakelijk is gesteld. PROFINITY is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten.
 8. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door PROFINITY bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.
 9. Voor alle indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen stagnatie in de gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een (vermeende) fout in de uitvoering van de opdracht door PROFINITY, is PROFINITY nimmer aansprakelijk.
 10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens PROFINITY, uit welke hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij PROFINITY zijn ingediend binnen een maand na het moment waarop de Opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.
 11. De Opdrachtgever is gehouden PROFINITY te vrijwaren voor alle aanspraken van derden welke direct dan wel indirect met de handelwijze van PROFINITY samenhangen en aan PROFINITY te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 12. De uitvoering van de aan PROFINITY verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 13. PROFINITY is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. PROFINITY zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PROFINITY is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Door opdracht te geven aan PROFINITY, machtigt de Opdrachtgever PROFINITY om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
 14. De Opdrachtgever vrijwaart PROFINITY en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht, behalve voor zover deze aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PROFINITY. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.
 15. Niet alleen PROFINITY maar ook ieder aan PROFINITY verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.
 16. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met overeengekomen (standaard) uurtarieven, te verhogen met een eventuele success fee. Onkosten (zoals reiskosten, vertaalkosten, koerierkosten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zoals in het geval van een success fee.
 17. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op € 0,50 per kilometer. PROFINITY is gerechtigd het door haar gehanteerde uurtarief en/of de reiskostenvergoeding (jaarlijks) te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 5% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot standkomen van de overeenkomst van opdracht, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegestuurd na de verhoging van het tarief en/of de reiskostenvergoeding.
 18. Alle bedragen zijn exclusief btw en exclusief enige overige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een Opdrachtgever, betaler of PROFINITY verplicht is te betalen of die PROFINITY verplicht is in rekening te brengen.
 19. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door PROFINITY gemaakte incassokosten verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
  Tevens heeft PROFINITY het recht bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft PROFINITY de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. 
 20. PROFINITY is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever een adequaat voorschot te vragen voordat PROFINITY met haar werkzaamheden aanvangt of deze voortzet. PROFINITY is gerechtigd een door de Opdrachtgever betaald voorschot te verrekenen met de slotdeclaratie en niet betaalde declaraties van de Opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken. In overleg kan de Opdrachtgever ook op een andere wijze zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 21. Onverminderd artikel 3 van deze voorwaarden geldt dat een opdracht met bepaalde duur tussentijds schriftelijk kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Alle andere opdrachten kunnen worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Het honorarium en de onkosten zijn verschuldigd tot en met de einddatum van de opdracht. 
 22. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het PROFINITY toegestaan om de naam en het logo van de Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden van PROFINITY.
 23. PROFINITY wordt niet beperkt in het werken voor andere Opdrachtgevers als gevolg van de relatie tussen PROFINITY en de Opdrachtgever.
 24. Alle intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder auteursrechten) op documenten die door of namens PROFINITY zijn opgesteld, blijven rusten bij PROFINITY.
 25. PROFINITY beschermt persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging of schade, door adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen en door persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de wet.
 26. Het is de Opdrachtgever, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, gedurende de duur van de Opdracht en gedurende een periode van twee jaar na het eindigen van de Opdracht niet toegestaan zonder tussenkomst van PROFINITY met de medewerkers, freelancers of andere partijen die namens PROFINITY de opdracht van de Opdrachtgever uitvoert of daarbij betrokken is, direct of indirect een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht aan te gaan.  
 27. Indien de Opdrachtgever, of een aan haar gelieerde onderneming, de in artikel 26 bedoelde medewerker, freelancer of overige partij gedurende de bovenstaande periode toch in dienst wenst te nemen dan wel een directe of indirecte contractuele relatie wenst aan te gaan, dan dient de Opdracht ten minste 12 maanden te hebben geduurd met een minimum van 2.080 declarabele uren en dient zij dit vooraf met PROFINITY te overleggen, waarbij PROFINITY vervolgens een fee in rekening brengt van 50% van het bruto jaarinkomen van deze medewerker of freelancer, met een minimum hoogte van € 50.000. Onder het bruto jaarinkomen wordt naast het tussen de Opdrachtgever en de medewerker of freelancer overeengekomen voltijds bruto fulltime jaarsalaris inclusief vakantiegeld, ook de overige vaste vergoedingen verstaan. De mogelijkheid dat de medewerker of freelancer in aanmerking kan komen voor een bonus, tantième, winstdeling wordt in dit verband gelijkgesteld aan één bruto maandsalaris. In het geval van een niet natuurlijk persoon wordt de fee vastgesteld op 15% van de bruto vergoeding van de eerste 12 maanden van de opdracht.
 28. Indien de Opdrachtgever de medewerker of freelancer inzet om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van derden, zal de Opdrachtgever in de overeenkomst met de desbetreffende partij een kettingbeding opnemen van gelijke inhoud en strekking als artikel 27.
 29. Op de rechtsverhouding tussen PROFINITY en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) rechtbank te Amsterdam.
 30. Indien van deze algemene voorwaarden een Nederlandse en een Engelse versie bestaat, is, in het geval van discrepantie of verschillen van interpretatie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, de Nederlandse versie bindend. 
 31. PROFINITY is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30149366.